GDPR

Projektfabriken Sverige AB – GDPR
Policy för behandling av personuppgifter
Vellinge 2018-05-20

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina uppgifter.
Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning
och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Riktlinjer
Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra
förpliktelser mot dig och inte fler personuppgifter än vad som behövs för vårt
affärsändamål. Vi strävar efter att använda de minst möjliga integritetskänsliga
uppgifterna.

Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:
- Namn
- Organisationsnummer (personnummer vid enskild firma)
- Adress
- E-post
- Telefonnummer
- Projektfotografier och mail som bekräftar affärsöverenskommelser

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
I samband med förfrågningar, offerter och genom orderläggning/beställningar. Vi anser
att vi har ditt automatiska samtycke för detta när du kommunicerar med oss enligt ovan.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att
behandla dina uppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att
fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Återkallelse av samtycke kan innebära att
vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.
Vårt säkerhetssystem är utvecklat med din integritet i fokus och skyddar i högsta grad
mot intrång, förstörande samt andra förändringar som kan innebära en risk för din
integritet.

Ansvar
Projektfabriken Sverige AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga
för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.